Sukuseuran säännöt

SUKUSEURA MOILASET RY:N SÄÄNNÖT

 

1.§ NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Sukuseura Moilaset ry, kotipaikka on Suomussalmen kunta ja toimialue koko maa. Yhdistystä kutsutaan jäljempänä sukuseuraksi tai seuraksi.

 2.§ TARKOITUS JA TOIMINTA

Sukuseuran tarkoituksena on selvittää suvun vaiheita ja historiaa, vaalia suvun perinteitä ja edistää yhteenkuuluvuuden tunnetta jäsentensä keskuudessa. Tarkoituksensa toteuttamiseksi sukuseura pyrkii järjestämään yhteisiä kokouksia, sukupäiviä, retkiä ja muita seuran toimintaan liittyviä samantapaisia tilaisuuksia keräämään ja arkistoimaan sukua koskevaa tietoutta sekä saattamaan sitä jäsenten tietoon harjoittamaan sukuseuran tarkoitusperiä edistävää julkaisutoimintaa sekä pitämään luetteloa suvun jäsenistä. Toimintansa tukemiseksi seura voi vastaan ottaa testamentattua tai lahjoitettua omaisuutta, perustaa rahastoja sekä asianomaisella luvalla järjestää varainkeräyksiä ja arpajaisia. Seura voi myös omistaa toimintansa kannalta tarpeellisia kiinteistöjä.

 3.§ JÄSENET

Sukuseuran varsinaisiksi jäseniksi voidaan hyväksyä jokainen henkilö, joka isän tai äidin puolelta on Moilassukuun kuuluva tai joka avioliiton kautta on siihen liittynyt. Sukuseuran jäsenet hyväksyy seuran hallitus. Jäsenellä on oikeus erota sukuseurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla eroamisesta seuran kokouksessa. Jäsen voidaan erottaa hallituksen päätöksellä, mikäli jäsen on laiminlyönyt jäsenmaksu-velvollisuutensa kahden ( 2 ) peräkkäisen vuoden aikana. Varsinaisilta jäseniltä perittävän liittymis- jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous. Seuran hallitus voi myöntää vapautuksen jäsenmaksusta korkean iän, sairauden tai muun vastaavan syyn aiheuttaman maksukyvyn heikentymisen perusteella. Sukuseuran ainaisjäseneksi katsotaan jäsen, joka yhdellä kertaa suorittaa jäsenmaksun kymmenkertaisena. Hallituksen esityksestä voi vuosikokous kutsua sukuseuran kunniajäseneksi henkilön, joka on erityisesti ansioitunut seuran toiminnassa. Kunniajäsen on vapaa jäsenmaksusta. Sukuseuran jäsenluetteloa pitää seuran hallitus.

 4.§ SEURAN JÄSENYYS MUISSA YHDISTYKSISSÄ

Sukuseura voi kuulua jäsenenä Sukuseurojen Keskusliitto-SSK ry:een ja eri sukututkimusyhdistyksiin. Liittymisestä ja eroamisesta päättää seuran hallitus.

 5.§ HALLITUS

Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja 6-8 muuta jäsentä. Hallituksen jäsenistä kolmannes on vuosittain erovuorossa. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin , rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Sihteeri ja rahastonhoitaja voidaan valita hallituksen ulkopuoleltakin. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään kaksi hallituksen jäsentä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen , kun vähintään puolet sen jäsenistä, ja puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ovat läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa. Hallituksen kokouksista on pidettävä päätöspöytäkirjaa.

6.§ SUKUSEURAN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Sukuseuran nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

 7.§ TILIT

Sukuseuran tilikausi ja toimintakausi on kalenterivuosi. Tilinpäätökset tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomukset on annettava toiminnantarkastajalle viimeistään kaksi kuukautta ennen seuran vuosikokousta. Toiminnantarkastajan lausunto tilien ja seuran hallinnon tarkastuksesta on jätettävä hallitukselle viimeistään kuukausi ennen vuosikokouksen ajankohtaa.

 8.§ SEURAN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN

Seuran kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään neljätoista ( 14 ) päivää ennen kokousta joko lähettämällä kutsu kirjallisena kullekin jäsenelle tai julkaisemalla kutsu seuran kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä.

 9.§ SEURAN KOKOUKSET

Sukuseuran vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä touko – syyskuun aikana. Ylimääräinen kokous pidetään, kun seuran kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa ( 1/10 ) seuran äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Seuran kokouksessa jokaisella edellisen vuoden jäsenmaksunsa maksaneella varsinaisella jäsenellä sekä ainais- ja kunniajäsenella on äänioikeus. Jokaisella äänioikeutetulla on yksi ( 1 ) ääni. Päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla. Muutoin päätökseksi tulee kokouksen puheenjohtajan kannattama mielipide.

 10.§ VUOSIKOKOUS

Sukuseuran vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 1. Kokouksen avaus 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys 5. Esitetään seuran tilinpäätös, vuosikertomus, ja tilintarkastajien lausunto edelliseltä tilikaudelta 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä 7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksu seuraavalle toimintakaudelle 8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle 9. Valitaan toiminantarkastaja ja hänelle varahenkilö seuraavaksi toimintakaudeksi 10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat Mikäli seuran jäsen haluaa saada jonkin asian seuran vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle kuukautta ennen vuosikokousta, jotta asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

 11.§ SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA SUKUSEURAN PURKAMINEN

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja seuran purkamisesta on tehtävä seuran kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan ( 3/4 ) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai sukuseuran purkamisesta. Sukuseuran purkautuessa käytetään seuran varat seuran tarkoituksen edistämiseen purkautumisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Sukuseuran tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.